Експерименти в психології: види, структура, гідності та недоліки

Експерименти в психології: види, структура, гідності та недоліки

Вже не одне століття великі дослідники прагнуть скласти повну наукову картину про людину і про особливості її особистості. Проводиться подібна робота і психологами. Ця наука з моменту свого виникнення і до наших днів змогла напрацювати великий матеріал. Значний обсяг достовірних даних накопичувався завдяки застосуванню найрізноманітніших методів і способів. Але найбільшою популярністю користуються проведені в психології експерименти. Приклади багатьох з них підтверджують високу достовірність даних, отриманих дослідниками.

Трохи про психологію

На сучасному етапі дана наука являє собою велику область знань, в яку входить цілий ряд наукових напрямків і окремих дисциплін. Наприклад, існує зоопсихологія. Предметом її вивчення є ті особливості, якими володіє психіка тварин. Більш широким напрямком є дослідження людини. Тут існують такі галузі психології, як:


- дитяча, предметом дослідження якої є питання розвитку психічних процесів і свідомості особистості зростаючої людини;

- соціальна, що вивчає поведінку людини в суспільстві, а також вплив на неї преси, радіо, моди, чуток тощо;

- педагогічна, що відображає картину закономірностей розвитку особистості при проведенні процесу виховання та навчання.

Існує в психології і цілий ряд галузей. Кожна з них розглядає проблеми тієї чи іншої діяльності людини. У списку таких галузей існує така психологія:

- трудова;

- інженерна;


- авіаційно-космічна;

- медична;

- юридична;

- військова.

При цьому завдання психології, незалежно від напрямку, полягають у тому, щоб:

- вивчити сутність явищ, що мають місце, розглянутих даною сферою, і зрозуміти їх закономірності;

- навчитися управлінню ними;


- служити теоретичною основою відповідних служб на практиці.

Вирішуючи свої завдання, психологія розкриває сутність процесу, спрямованого на відображення в мозку людини об 'єктивного світу. При цьому дослідники з 'ясовують, яким чином відбувається регулювання дій людини і розвиток її психічної діяльності, а також формування властивостей особистості.

Всі отримувані дані ґрунтуються на розумінні того, що діяльність людей обумовлюється не тільки об 'єктивними умовами. Безсумнівно, на даний процес безпосередньо впливають суб 'єктивні фактори. Серед них особистісні установки і відносини, власний досвід, що перебуває вираз у вміннях, навичках і знаннях, тощо. У зв 'язку з цим завдання психології дещо розширюється і охоплює коло питань, що дозволяють з' ясувати особливості діяльності людини залежно від наявних суб 'єктивних і об' єктивних моментів.

Експериментальна психологія

Розглянута дисципліна має один досить значущий напрямок. Воно називається експериментальною психологією і ставить перед собою мету досліджень з вивчення поведінки людини.

Вперше досвід у цій сфері провели ще у 18 ст. Однак експериментальний науковий напрямок склався лише у другій половині 19 ст. Сталося це завдяки роботам В. Вунда, Е. Вебера, В. М. Бехтерєва та інших.


Прийнято вважати, що саме після введення в неї експерименту психологія виділилася в якості окремої науки. Адже отримання даних досвідченим шляхом відкрило перспективу обґрунтувань розглянутих процесів з математичною точністю. Достовірність наявних фактів стала виявлятися на основі показників їх об 'єктивності, перевірюваності та повторюваності. З плином часу необхідність у виділенні експериментальної психології в окремий напрямок відпала сама собою. Адже метод дослідників став застосовуватися у всіх сферах даної дисципліни.

Поняття експерименту

Що він являє собою в психології? Це якийсь досвід, що проводиться в спеціальних умовах. Мета, яку ставить перед собою дослідник, полягає в отриманні психологічних даних при втручанні фахівця в процеси діяльності випробовуваного. Проводити подібні досліди можуть не тільки вчені. Психологічні експерименти ставлять часом і прості обивателі. При цьому дослідник діє завжди впорядковано. Він змінює певний фактор того чи іншого процесу, підтримуючи інші без жодних змін. Під час цих дій людина, що ставить подібний досвід, спостерігає за результатами систематичних відхилень показників і фіксує їх.

Поняття експерименту може мати і більш широкий сенс. У такому випадку до проведення самого досвіду підключають спостереження, тестування, опитування та інші методи дослідження.

Необхідність проведення

Експерименти в галузі психології дозволяють розкласти на окремі компоненти те чи інше явище, щоб потім зайнятися вивченням кожного з них. Також під час проведених практичних досліджень вдається з певною точністю зафіксувати отримані результати і стежити за процесом розвитку предмета вивчення. При цьому експериментатор найчастіше не чекає виникнення розглянутого ним психічного явища. Він активно відтворює його в найсприятливіших для цього умовах, варіює, планово втручається в процес, багаторазово повторюючи особливості проведення досвіду.

Нерідко психічні явища вивчаються в природних умовах за допомогою методики безпосереднього спостереження. А ось використання експерименту дозволяє штучно відокремити явище від інших і цілеспрямовано варіювати умови впливу на випробовуваних. В ході проведення таких робіт простежуються отримувані результати, що і є підставою для певних висновків.


Класифікація

Існують різні види експерименту в психології. Причому виділяють їх виходячи з умов проведення, цілей, характеру впливу і багатьох інших факторів.

Сам по собі методи експерименту в психології підрозділюються на лабораторні та природні, а також на формуючі дослідження. Крім цієї класифікації існує підрозділ на пілотажний (первинний) досвід і подальший. Також експерименти бувають явними і мають приховану мету тощо. Розгляньмо найбільш часто застосовувані з них детальніше.

Лабораторний експеримент

Подібні дослідження класифікуються згідно з умовами їх проведення. Причому лабораторний є одним з найбільш часто використовуваних методів експерименту в психології. У чому він ув "язнений?

Лабораторний експеримент являє собою такий тип досліджень, які проводяться в штучно створених для цього умовах. Якими вони бувають? Прикладом тому може служити отримання даних безпосередньо в науковій лабораторії, де відбувається взаємодія досліджуваного суб 'єкта (особи або групи осіб) лише з факторами, що цікавлять експериментатора.

У чому полягають переваги проведення подібної роботи? За допомогою лабораторного експерименту, під час якого дослідник застосовує реєструючі прилади, можна отримати свідчення про час протікання різних психічних процесів, наприклад, швидкість формування трудових і навчальних навичок, швидкість реакції людини тощо.


Виходячи з цього опису можна говорити про основні ознаки дослідів, що проводяться в лабораторних умовах. Такі експерименти привабливі через таке:

- високої точності одержуваних результатів;

- можливості проведення повторних дослідів зі створенням аналогічних умов;

- можливості здійснення максимального контролю експериментатора над всією ситуацією.

Все це є гідність подібних робіт.

Однак у цьому випадку випробовуваним відомо про те, що вони беруть участь у науковій роботі; суб 'єкти дослідження знаходяться в умовах, які не відповідають реальності.

У цьому укладені недоліки розглянутого виду експерименту. Штучно створена обстановка часом порушує нормальний хід процесів, що вивчаються.

Природний експеримент

Для того щоб усунути нестачу лабораторних досліджень, на практиці нерідко аналізують явища у звичайній для них ситуації. Для цього проводиться природний експеримент.

У психології під час таких робіт випробовуваний перебуває у звичних для нього умовах життєдіяльності. Фахівець же втручається в цей процес лише незначно.

Які переваги має природний експеримент? Вони полягають у тому, що:

- умови, в яких знаходяться випробовувані, відповідають реальності;

- суб 'єкти дослідження найчастіше не підозрюють про те, що беруть участь у наукових розробках;

- отримувані результати відносно точні.

Серед недоліків природного експерименту виділяють:

- неможливість його повторного проведення в аналогічних умовах;

- відсутність повного контролю фахівця над ситуацією.

У цьому і полягають основні переваги і недоліки експерименту в психології, що проводиться в природних умовах. З одного боку, в цьому випадку є незаперечні плюси. Адже, наприклад, учень, який освоює той чи інший предмет, здатний запам 'ятати даний йому матеріал в природних умовах зовсім не так, як він зробив би це в присутності дослідника. Але і врахувати неминуче виникнення деяких факторів, що впливають на процес, в такій ситуації стає просто неможливим.

Польові дослідження

Виділені згідно з умовами проведення види експерименту в психології не обмежуються лабораторним і природним їх типом. Існують ще й польові досліди. Їх проводять аналогічно природним, але при цьому, як правило, застосовують стаціонарну апаратуру. Це дозволяє отримувати більш точні результати робіт. Всі учасники досліджень попереджаються про проведення такого експерименту, але завдяки звичайній обстановці рівень спотворення мотивації є мінімальним.

Класифікація дослідів виходячи з їх мети

Залежно від поставленого завдання виділяють такі види експерименту в психології:

 1. Пошуковий. Такий експеримент проводиться для визначення наявності причинно-наслідкових зв 'язків між розглянутими явищами. Причому використовують цю методику лише на початкових етапах дослідження. Отримані дані повинні дозволити сформулювати гіпотезу, а також виділити незалежні, залежні і побічні змінні, визначивши способи їх контролю.
 2. Пілотажний. Подібні експерименти є пробними. В ході їх проведення відбувається уточнення основної гіпотези, підходів до дослідження тощо. Вимоги до експерименту в психології пілотажного типу - його проведення перед трудомісткими та об 'ємними роботами з метою вибору конкретного напрямку, що дозволило б раціонально використовувати грошові кошти. Отримання даних при такому вигляді дослідів здійснюється при залученні меншої кількості випробовуваних, з використанням скорочених планів і без особливого контролю над зовнішніми факторами. Звичайно, надійність результатів подібного експерименту невелика, але вони все ж дозволяють уникнути грубих помилок, пов 'язаних з висуненням основної гіпотези, побудовою планів робіт тощо. Часом пілотаж конкретизує основне припущення, звузивши зону пошуку, а також остаточно вказує на методику, що підходить для масштабного дослідження.
 3. Підтвердний. Даний експеримент проводять для встановлення різновиду функціонального зв 'язку, а також для уточнення кількісного співвідношення між отриманими даними. Подібний тип робіт виконується на заключній стадії дослідження.

Класифікація дослідів виходячи з характеру їх впливу

З урахуванням цього критерію існують такі види експерименту в психології:

 1. Констатуючий. Під час проведення такого досвіду фахівець не змінює будь-які властивості учасника, не прагне сформувати у нього нових якостей і розвинути ті, які у нього є. Дуже часто застосовують констатуючий експеримент у віковій психології педагоги-дослідники. Він дозволяє встановити стан існуючої проблеми і зафіксувати факт наявності зв 'язку між явищами. Метою констатуючого експерименту може бути, наприклад, виявлення ступеня впливу сім 'ї на процес становлення особи дитини, яка відвідує початкову школу.
 2. Формуючий. Це один з методів дослідження, який широко застосовується фахівцями і педагогами. Формуючий експеримент передбачає отримання людиною тих чи інших якостей, які задані фахівцем. Для цього спеціально створюються необхідні умови. Отримані результати при цьому не викликають жодних сумнівів, оскільки очевидно, що вони сформовані під час здійснення робіт. Формуючий експеримент застосовують для глибокого вивчення процесу становлення особистості, а також усіх етапів його протікання. Крім цього, подібний метод є найбільш ефективним при випробуванні нових способів виховання та інноваційних технологій. Формуючий експеримент не завжди проводиться за заздалегідь наміченим планом. Насамперед визначають проблему дослідження, а тільки після цього формулюю гіпотезу, створюють програму робіт і проводять випробування. Перебіг усього процесу перебуває під пильним наглядом, а його результати фіксують для подальшого осмислення, що дозволить сформулювати висновки. Для участі у формуючому досвіді, як правило, залучають або двох осіб, або 2 групи людей. Причому одну з них вважають експериментальною, а іншу - контрольною. Перед учасниками психологічного досвіду ставляться завдання, що сприяють формуванню певної якості. Контрольній групі такого завдання не видають. Після завершення формуючого експерименту дослідники проводять порівняльний аналіз отриманих результатів і дають їх оцінку.
 3. Контрольний. Даний вид проведених фахівцями робіт являє собою повторний вимір певних показників стану об 'єкта (людини або групи людей) для їх порівняння з тими, які були зафіксовані до початку досвіду. Отримані дані співставляються також з тими, якими володіє група людей, що не отримувала завдань.

Класифікація за рівнем усвідомленості

Які види експериментів у психології існують ще? Подібні дослідження діляться і за рівнем усвідомленості того, що відбувається людиною.

При цьому виділяють:

 1. Явний експеримент. При його проведенні випробовуваний володіє вичерпними відомостями про цілі і завдання проведеного дослідження.
 2. Проміжний. Даний варіант передбачає ознайомлення випробовуваного лише з частиною інформації про досвід. Інші ж відомості або спотворюються, або приховуються.
 3. Прихований. Про цей експеримент його учасник, як правило, не знає нічого. Йому не відомо не тільки про ті цілі, які стоять перед психологами, а й про сам факт проведення робіт.

Класифікація за можливістю впливу

За цією характеристикою також існує певна градація психологічних дослідів. У цьому випадку виділяють:

- спровоковані дослідження;

- експеримент, на який після посилаються.

Спровоковане дослідження є класичними. При проведенні даного досвіду фахівцем самостійно змінюються умови експерименту. Саме тому ті види реакції, які спостерігаються у випробовуваного, вважають спровокованими.

Експерименти, на які посилаються, являють собою досвід, при здійсненні якого не відбувається втручання дослідника. Такий метод застосовують у тих випадках, коли вплив на випробовуваного здатний викликати у нього серйозне психологічне або фізіологічне порушення.

Структура експерименту

Що входить до переліку основних критеріїв, що складають розглянуті у статті дослідження? Структура психологічного експерименту включає в себе:

 1. Досліджуваний об 'єкт або групу, що випробовується.
 2. Дослідника (експериментатора).
 3. Стимуляцію, яка являє собою обраний фахівцем спосіб впливу на випробовуваного.
 4. Відповідь учасника експерименту на стимуляцію, тобто його психологічну реакцію.

Умови проведеного дослідження, які являють собою додаткові впливи, здатні вплинути на реакцію випробуваного.