Аналіз складу та динаміки прибутку: теоретичні основи

Аналіз складу та динаміки прибутку: теоретичні основи

Прибуток - основний показник рентабельності підприємства

У сучасних економічних реаліях для будь-якого підприємства розмір отриманого прибутку є основним показником фінансової спроможності та виробничої ефективності, а також джерелом життєдіяльності, що дозволяє задовольняти соціальні та матеріальні потреби засновників, власників, акціонерів і співробітників. Таким чином, ретельний аналіз складу і динаміки прибутку дозволяє не тільки наочно переконатися в процвітанні компанії, але і відкоригувати стратегічні плани розвитку. Зростання прибутковості створює благодатний ґрунт для модернізації виробництва, його розширення, впровадження інноваційних методик і найсучасніших технологічних процесів, що, в свою чергу, дасть можливість збільшити обсяг і асортимент продукції, що випускається, а також дозволить знизити її собівартість і підвищити якість. А всі ці фактори надзвичайно важливі в умовах сучасної жорстокої конкуренції. В основі всього цього лежить аналіз складу і динаміки прибутку, який є своєрідним фундаментом для побудови успішного і процвітаючого бізнесу. Крім того, саме рівнем прибутку визначається можливість виконання організацією своїх фінансових зобов 'язань перед постачальниками, державним бюджетом, банківськими установами та діловими партнерами. Відповідно, цей найважливіший показник сучасної економіки може характеризувати підприємство з точки зору його надійності.


Цілі та завдання фінансового аналізу

Вдосконалення виробництва та загальний розвиток підприємства потребують залучення вільних грошових ресурсів та підвищення ефективності використання фінансових резервів. І тут необхідний точний і об 'єктивний аналіз складу і динаміки прибутку. Фінансові результати виробничої та господарської діяльності будь-якого суб 'єкта економічних відносин є найважливішим показником його ділової активності. Щоб провести правильний аналіз динаміки прибутку, необхідно розкрити всю механіку її формування. Також потрібно врахувати всі фактори, що впливають на темпи зростання або зниження цього показника. Для цього призначений факторний аналіз динаміки прибутку. Даний вид аналізу повною мірою характеризує економічну ефективність, фінансове здоров 'я і ступінь конкурентоспроможності підприємства. Головним завданням, з метою вирішення якого проводиться аналіз складу та динаміки прибутку, є отримання найбільшого числа ключових параметрів і найбільш інформативних характеристик, що створюють об 'єктивну картину фінансового стану та економічної ефективності компанії. Ще однією важливою метою служить необхідність достовірного відображення різноманітних змін структури її активів і пасивів. Саме тому фінансовий аналіз незамінний при прийнятті важливих управлінських рішень, виробленні довгострокових стратегічних планів розвитку, оцінці подальших перспектив підприємства, а також для здійснення різних заходів з модернізації та оптимізації виробництва.

Факторний аналіз

На динаміку і рівень прибутку впливають безліч суб 'єктивних і об' єктивних факторів. Наприклад, такі найважливіші фактори, як кон 'юнктура ринку, ціни на сировину і матеріали, паливно-енергетичні ресурси та інші компоненти, необхідні для випуску продукції, знаходяться за межами сфери впливу підприємства. Але вони мають надзвичайно великий вплив на рівень прибутку. Такі фактори можна віднести до категорії об 'єктивних. До факторів, безпосередньо залежних від самого підприємства та його організаційно-економічної структури, слід відносити рівень господарювання, ділові якості, компетентність керівного та менеджерського складу, якість виробленої продукції та її конкурентоспроможність, доцільність виробничого та ефективність фінансового планування. Сукупність всіх цих показників формує рівень прибутку і визначає ступінь рентабельності підприємства.